Zveřejňované informace dle § 5) odst. 1) zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve struktuře dle znění vyhlášky 515/2020 Sb.

 • Název subjektu:
  Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474
 • Důvod a způsob založení:
  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště spojů Tábor bylo založeno jako příspěvková organizace Jihočeského kraje rozhodnutím hejtmana RNDr. Jana Zahradníka dne 11. 9. 2001. Usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 257/2005/ZK byl název školy změněn na Střední školu spojů a informatiky Tábor s platností od 1. 1. 2006.
 • Organizační struktura organizace:
  - ředitel školy, administrativní a správní úsek
  - úsek teoretického vyučování
  - úsek praktického vyučování
  - domov mládeže
 • Kontaktní poštovní adresa:
  Střední škola spojů a informatiky, 390 02 Tábor, Bydlinského 2474
 • Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
  Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474, sekretariát ředitele
 • Telefonní čísla:
  ústředna 398 998 200
  ředitel školy 381 254 166
  ekonomický úsek 381 259 591
  teoretické vyučování 381 251 292
  praktické vyučování 381 253 206
  domov mládeže 731 088 974
 • Adresa internetových stránek:
  http://www.sssi.cz
 • Adresa podatelny:
  Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474
 • Elektronická adresa podatelny:
  info(at)sssi.cz
 • Datová schránka:
  35qesuf
 • Případné platby lze poukázat:
  Provozní účet školy: 213 985 499/0300
  Platby za domov mládeže: 284 102 737/0300
  Všechny platby předem konzultujte s ekonomickým úsekem školy (tel. 381 259 591), účty pro různé účely plateb se mohou lišit.
 • IČO:
  00476919
 • Plátce daně z přidané hodnoty:
  ne
 • Dokumenty:
  http://www.sssi.cz/dokumenty
 • Rozpočet:
  http://www.sssi.cz/doc/dokumenty/skola/zprava_o_hospodareni.pdf
 • Žádosti o informace, sazebník úhrad za poskytování informací:
  Informace dle zákona 106/1999 poskytuje ředitel školy Ing. Petr Draxler na základě žádosti dle § 13 uvedeného zákona. Je-li žádost nesrozumitelná nebo je formulována příliš obecně, bude žadatel vyzván ve lhůtě do sedmi dnů k jejímu upřesnění. Informace se poskytne do 15 dnů od přijetí podání nebo upřesnění písemně nebo nahlédnutím do spisu s možností pořídit kopii. O poskytnutí informace se pořídí záznam. V případě, že se požadované informace nevztahuje k činnosti školy, žádost se odloží a takto odůvodněná skutečnost se sdělí do tří dnů žadateli.
  Neposkytují se informace chráněné zákonem 148/1998 Sb. a informace vymezené v §§ 7-12 zákona 106/1999 Sb.
  Žadatel je povinen uhradit náklady spojené s vyhledáváním a kopírováním informace a náklady na poštovné, pokud je požadováno zaslání informace poštou. Náklady na černobílé kopírování činí Kč 2,- za jednostrannou kopii A4, Kč 3,- za oboustrannou kopii A4, Kč 3,- za jednostrannou kopii A3, Kč 4,- za oboustrannou kopii A3. Poštovné dle platných tarifů.
 • Příjem podání a podnětů:
  stížnosti, podněty a oznámení se podávají písemně řediteli školy. Jejich vyřizování se řídí zákonem 500/2004 Sb. (správní řád).
  • ředitel školy rozhoduje o přijetí ke studiu na základě přijímacího řízení. Proti rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě osmi dnů k odboru školství Krajského úřadu v Českých Budějovicích prostřednictvím ředitelství školy.
  • ředitel školy rozhoduje o přerušení studia, změně studijního oboru, opakování ročníku, podmíněném vyloučení nebo vyloučení ze studia nebo z domova mládeže ve správním řízení dle zákona 500/2004. Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne převzetí k odboru školství Krajského úřadu v Českých Budějovicích prostřednictvím ředitelství školy.
  • odvolání proti rozhodnutí ředitele ve výše uvedených případech se píše volnou formou a nevyžaduje zvláštní formuláře.
 • Nejdůležitější používané předpisy:
  Střední škola spojů a informatiky se při své činnosti řídí platnými právními předpisy, zejména:
  zákon 561/2004 - Školský zákon
  zákon 500/2004 - Správní řád
  zákon 563/2004 o pedagogických pracovnících
  zákon 106/1999 o poskytování informací
  vyhláška MŠMT 13/2005 o středním vzdělávání
 • Výroční zpráva o činnosti školy:
  http://www.sssi.cz/doc/dokumenty/skola/vyrocni_zprava.pdf
 • Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím:
  Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím je součástí výroční zprávy o činnosti školy.

Aktualizováno dne 13. 12. 2021
Ing. Petr Draxler, ředitel školy

Europass - logo

Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o maturitním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády doma i v zahraničí. Na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění. Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací – EQF.

Dodatky v češtině a v cizím jazyce jsou volně ke stažení pro absolventy daných oborů vzdělání (stejný kód a název oboru jako na Vašem absolventském vysvědčení). Pokud jste na našich stránkách dodatek ke svému oboru nenašli, zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR.

Europass ke stažení