V důsledku opatření Ministerstva zdravotnictví, o zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách došlo ke změně v organizaci vyučování ve školách.

Na základě rozhodnutí MŠMT, kdy žák z tohoto důvodu nebude opakovaně ubytován v domově mládeže, může dojít k přiměřenému snížení úplaty za ubytování. Konkrétní snížení platby za ubytování v době tohoto mimořádného opatření budeme řešit až zpětně za celé období.

Novotná Ivana, vedoucí vychovatelka Domova mládeže SŠSI TÁBOR