Dne 19.5.2022 se třída SE2 zúčastnila odborného školení na téma teplárenské techniky a technologií, včetně výroby elektrické energie a její akumulace.

Prvním školitelem byla paní Gabriela Grunclová z firmy E-energy Planá nad Lužnicí, která studentům přiblížila firmu. Dále následovala přednáška zaměřená na výrobu a akumulaci elektrické energie včetně školení BOZP, kterou vedl pan Ing. Josef Havlík z firmy E-energy Planá nad Lužnicí. Oběma školitelům děkujeme.

Dne 20.5.2022 proběhla pro třídu SE2 odborná exkurze, která navazovala na školení z předchozího dne.

Studenti se seznámili s výrobou tepelné energie a především s výrobou a uchováním elektrické energie. Ověřili si takto své teoretické poznatky nabyté v praxi. Studenti SE2 touto cestou děkují vedení firmy C-energy za možnost exkurze a dále panu Ing. Josefu Havlíkovi za její vedení.

V . Šedivý, P. Musila